စကောကရင်အစီအစဉ် “ပြည်နယ်” ကျိုင်းတုံမြို့မှ တက္ကသိုလ်ကြီးများ