(ဓနုအစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ဓနုတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ရိုးရာတာတက်ပွဲအကြောင်း