(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ကိုးကန့်ရိုးရာ ချင်မင်ပွဲတော်