(မွန်အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ကျိုက်နဲဆံတော်ရှင်စေတီတော်သမိုင်း