(ပအိုဝ်းအစီအစဉ်) “အင်တာဗျူး” ဂေခိုတိုင်းရင်းသားတို့၏ တူရိယာပစ္စည်း