(ရခိုင်အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာနှင့်မဟာမုနိဆင်းတုတော်