(ရှမ်းအစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” မြန်မာနိုင်ငံရဲ့(၁၂)လရာသီပွဲတော်အကြောင်း