၁၃-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသမည့် အစီအစဉ်များ