အင်းလေးဒေသအတွင်း စိုက်ပျိုးရေရရှိရေးအတွက် အင်းတိမ်ရေလွှဲဆည်နှင့် လွယ်မောဆည်ကန်တို့မှ ရေပေးဝေလျေက်ရှိပြီး ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စိုက်ပျိုးမြေဧက ၃၀၀ ကျော်ကို အကျိုးပြုနိုင်မည့် ရေလွှဲဆည်တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့

Sunday, February 05, 2023