အသိပညာနှင့်အမှန်တရား “ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမများ(အပိုင်း-၁)”

Sunday, April 23, 2023