ရှုဖွယ်စုံလင် အာဆီယံအစီအစဉ် “အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်”