ဂျပန်အစိုးရသည် နိုင်ငံ၏မွေးဖွားမှုနှုန်း ကျဆင်းမှုကို တိုးမြှင့်ရန်ရေးဆွဲထားသည့် အစီအစဉ်မူကြမ်းတစ်ရပ်ကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြခဲ့

Sunday, June 04, 2023