သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် (Automatic Licensing)နှင့် (Non- Automatic Licensing)စနစ်ကို စတင်အသုံးပြု မည့် ရက်ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်

Friday, June 09, 2023