မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ခွင့်ပြုမှတ်ပုံတင်နှင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် SMEs လုပ်ငန်းများထဲတွင် စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများက ( ၅၀ )ရာခိုင်နှုန်းကျော်နှင့် အများဆုံး လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ

Friday, June 09, 2023