ဆောင်းခိုငှက်များ ပျော်စံရာ မိုးယွန်းကြီးအင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောမှာ

Saturday, November 11, 2023