၂၀၂၄ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အသိပညာပေးစကားဝိုင်း (တတိယပိုင်း)

Thursday, June 06, 2024