တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ "ငါးဖယ်ခြစ် မရမ်းပြားချက်"