(အနောက်ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ စိုက်ပျိုးရေး” ဆလပ်စိုက်ပျိုးနည်း