(စကောကရင်အစီအစဉ်) “ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး” စိမ်းလန်စိုပြေ ဝ တို့ဌာနေ