(ဓနုအစီအစဉ်) “ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး” ညောင်ရွှေမြို့အကြောင်း