(ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ်) “ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး” ပအိုဝ်းတို့ဌာနေအလှ