(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး” ချင်းပြည်နယ်မှ ရိဒ်ရေကန်