(ကချင်အစီအစဉ်) “ စိုက်ပျိုးရေး” ဆီထွက်နေကြာစိုက်ပျိုးနည်း