(ရခိုင်အစီအစဉ်) “စိုက်ပျိုးရေး” သဘာဝမြေဩဇာပြုလုပ်သုံးစွဲပါ