(‘ဝ’အစီအစဉ်) “ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး” အရေအတွက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ စာပေဝေါဟာရ