မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးတွင် အသက်၁၆နှစ်မှ ၂၅နှစ်အတွင်း Sustainable Development Goals (SDGs) ကိုလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားသည့် လူငယ်များအတွက် MYEO Youth Towards SDGs Boot Camp ကို ကျင်းပ