ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ရပ်ဆိုင်းထားရသည့် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်များ ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ လည်ပတ်နိုင်ရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိ