ချင်းပြည်နယ် ရိခေါ်ဒါရ်မြို့ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ရန်ပုံငွေဖြင့်လုပ်ငန်း၁၅ခုဆောင်ရွက်မှု ၅၀% ပြီးစီးကြောင်း ရိခေါ်ဒါရ်မြို့ စည်ပင်သာယာရေးဌာနမှသိရ