စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစည်များကို ရှင်းလင်းသည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာပွင့်ဆန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရမည့် ကိုယ်စားလှယ်များ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစည်များကို ရှင်းလင်းသည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်