မြို့နယ်အချို့၌ အကြမ်းဖက်မှုလုပ်ရပ်များတွင် အသုံးပြုမည့်လက်နက်၊ ပစ္စည်း၊ ကရိယာများနှင့် သိုဝှက် သိမ်းဆည်းထားရှိသူများအား ဆက်လက် ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ