နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Ms. Michelle Bachelet မှ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်