နိုင်ငံတကာအာကာစခန်း(ISS)တွင် ဖြည့်စွက်တပ်ဆင်ရမည့် ဆိုလာပင်နယ်သစ်များအား ယမန်နေ့က အောင်မြင်စွာတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့