ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ကျန်းမာအောင် နေထိုင်ရန်အချက်များ