တရုတ်နိုင်ငံက သဘာဝတောရိုင်း ရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်များ၏ မူလအစ