တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူရေးဇုန်များ ဖော်ထုတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းကြက်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့များကို သမဝါယမအသင်းအဖွဲ့အဖြစ် စီစဉ်မည်