ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးသည့် ပြည်ပနိုင်ငံသားများအတွက် နယ်စပ်များကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမည်