တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ်သည် အာကာသစခန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်