ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် အခြေခံကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေး