နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် မြန်မာ့ပုဂ္ဂလိက ပညာရေး