ပူးပေါင်းကာကွယ် ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ် (အနောက်ပိုးကရင်ဘာသာ)