အိန္ဒိယလူဦးရေ (၃)ပုံ (၂)ပုံမှာ antibodies ရှိကြောင်း စစ်တမ်းတစ်ရပ်မှာ ဖော်ပြ