သီချင်းအမည် - မိုးပဇ္ဇုန် ၊ တေးရေး- တက္ကသိုလ်စိုးဦး ၊ တေးဆို- လွင်လွင်မော်