သီချင်းအမည် - မိုးရွာမှ ပျိုးသာမယ်၊ တေးရေး- လက်ပံတန်းအေးသန်း၊ တေးဆို- ဘိုမ