အင်းစိန်ထောင်အတွင်း အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်စဉ်အမှန်ကို အကျဉ်းဦးစီးဌာနက ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ရှင်းလင်း