ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းတွင် ကိုဗစ် စည်းမျဉ်းများ တင်းကြပ်