ပူးပေါင်းကာကွယ် ကိုဗစ်-၁၉ အန္တရာယ် (ချင်း(ချိုး)ဘာသာ)