ကိုဗစ်-၁၉ ကုသရာတွင် အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ၊ Quarantine Center များအတွက် အသုံးစရိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သို့ ခိုင်လုံသည့် အထောက်အထားများတင်ပြီး သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်ထုတ်ယူနိုင်