ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကပ်ရောဂါကူးစက်မှု လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိ