ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကျန်းမာရေး “လက်တွေ့အသုံးချဆေးနည်းတိုများ (အပိုင်း-၂၇)”