ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းတင်သွင်းမှု (၆.၅)ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာ